Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Sanat ve Tasarım Dergisi
Yayın İlkeleri


A) Yazım Kuralları

1. Yazım Dili:Dergide yayımlanacak yazının dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi Editörü yayımlanacak yazıların dil bütünlüğünü koruma adına, içeriğinde değişiklik yapmaksızın, her türlü müdahaleyi yapabilir.

2. Öz: Makalenin başında 100-150 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce (Times 9 punto) "Öz" bulunmalıdır. Türkçe makalenin İngilizce başlığı olmalı ve Abstract'ın üstünde gösterilmelidir. Öz'lerin altında, konunun özüyle doğrudan bağlantılı Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (en fazla 5 kelime) bulunmalıdır.

3. Biçim:Yazılar, en çok 6000 kelime olmak üzere, Microsoft Word programında Times yazı tipi kullanılarak, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

 

B) Görsel Kullanımı

* Görsel kelimesi makale içerisinde kullanılan Fotoğraf, Tablo, Şekil ve Çizim benzeri materyallere gönderme yapmaktadır.

1. Metinde görsel, (fotoğraf, tablo, şekil ve çizim) sayısı en fazla 20 olarak düzenlenmelidir. Görseller metnin içinde kullanılmasının yanı sıra ayrı dosya halinde de gönderilmelidir. Ayrı gönderilen görseller, metnin içindeki sıra numarasına göre numaralandırılmalıdır.

 

2. Görseller, 120 piksel/cm veya 304 piksel /inch çözünürlükte, tiff formatında ve çok temiz olmalıdır.

 

3. Metinde, görsel kullanılması durumunda, görsel künyesi (bilgi) görselin altında verilmelidir. Sanat eseri için künye bilgisi aşağıdaki gibi olmalıdır.

Sanatçı adı, Yapıt adı (italik), tarih, malzeme/teknik, boyut (örneğe bkz.)
Pablo Picasso, Avignonlu Kızlar, 1907, tuvale yağlıboya, 244 x 234 cm.

 

C) Kaynakça

1. Metin içindeki göndermeler parantez içinde (soyad, tarih: sayfa no) şeklinde belirtilmelidir. Örnek: (Turani, 1982: 192). Üç satırdan az doğrudan alıntılar, satır arasında ve tırnak içinde; üç satırdan uzun doğrudan alıntılar ise satırın sağından solundan ikişer santimetre içinde, blok halinde, 9 puntoyla, tek satır aralığıyla tırnaksız verilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için ayrıca tıklayınız.

2. Metin içinde kullanılmak istenen internet kaynakları dipnot şeklinde verilmelidir. Bunun dışında dipnot yalnızca açıklamalar için kullanılmalıdır.

3. Metin Sonu kaynakçasında görsel kaynakları ve internet kaynakları yeni başlıklar altında verilmelidir.
Kaynakça:
Görsel Kaynakları:

4. Makalede kullanılacak olan İnternet Kaynağı, Toplam Kaynak Listesinin %10'unu geçmemelidir.

5. Metnin sonunda yazarların soyadına göre abecesel olarak yazılmalıdır. Kaynaklar bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.

6. Metin içinde yararlanılan ve belirtilen kaynakların hepsi, metin sonundaki Kaynakçada da yer almalıdır. Metin içinde belirtilmeyen hiçbir kaynak Kaynakçada gösterilemez. Kaynakçada yazar ve eser aşağıdaki gibi gösterilir.


Kitap
Timur, T. (2000). Toplumsal Değişme ve Üniversiteler. Ankara: İmge Kitabevi.

Çok Yazarlı Kitap
Gülesin, M., Güllü, A., Avcı, Ö., ve Akdoğan, G. (2013).
CNC Torna ve Frezelerin Programlanması. Türkiye: ASİL Yayınevi


Çeviri Kitap

Hollingsworth, R. S. İlköğretimde Öğretim Yöntemleri (çev. S. Gürkan, E. Gökçen ve M. N. Güler) Gazi Üniversitesi Yayınları. No:214.

 

Bir Kurumun Yazarı ve Yayımcısı Olduğu Kitap

Devlet Planlama Teşkilatı. (2005). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2004). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.


Bir Editör (veya editörler) Tarafından Hazırlanmış Kitap
Sayan, F. ve Yıldız, Ş. (Editörler). (2006). Yaşam Boyu Öğrenme. Ankara: Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık.

Bilimsel Dergi Makalesi
Bulut, H. (2001). "Kitle İletişim Araçları ve Suskunluk Sarmalı", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1-2), 1382-1385.

Kahraman R. C., Borman, C., Hanımgil, M., Özler, H., Perçin, D., ve Sergen, L. (1993). "Kroner Kalp Rahatsızlığının Belirlenmesinde Rol Oynayan Faktörler", Sağlık Psikolojisi, 12(2), 76-80.

Yazarı Belli Olmayan Makale
Anonim. (Kasım 1994). "Çocukların Yaşamında Oyunun Rolü", Eğitim ve Bilim, 18 (92), 35-47.

Yayımlanmış Tez
Kirazoğlu, F. (2010). Metal-Yalıtkan-Yarıiletken Yapıların Elektrik Özelliklerinin Frekans ve Sıcaklığa Bağlı İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yayımlanmamış Tez
Küçükebe, M. (2008). Batı ve Türk Müziği Üsluplarında Anlam Üretme Aracı olarak Kemanın Sonolojik Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.


Söyleşi / Röportaj / Doğrudan İletişim
Güllü, A. (2012, 19 Aralık). Ferruh Bozbeyli ile Demokrasi Üzerine Söyleşi. Ferruh Bozbeyli'nin Evi, Ankara.

Ansiklopedi veya Sözlük
Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe Sözlük (Genişletilmiş Baskı). Ankara: TDK

Editörler Tarafından Yayına Hazırlanmış Bir Kitapta Makale ya da Bölüm

Gülmez, M. (2006). Kesintisiz İnsan Hakları Öğretimi ve Eğitimi. F. Sayılan ve A. Yıldız. (Editörler). Yaşam Boyu Öğrenme. İkinci Baskı. Ankara. Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık, s. 84-105. 35

Sempozyum Bildiri Metinleri


Bildiri / Yayımlanmış
Köklü, N. (1996)." Üniversite Öğrencilerinin İstatistik Kaygı Puanlarına Etki Eden Faktörler", A. Yıldız (Ed.). Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu (ss.73-78), Ankara.

Yayımlanmamış

Köklü, N. (Kasım 1996)." Üniversite Öğrencilerinin İstatistik Kaygı Puanlarına Etki Eden Faktörler", Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu, Ankara.


İnternet Kaynağı


Yazarı Belli Olan Makale

İnternet: Beach, D. (December, 2003). A Problem of Validity in Education Research. Qualitative Inquiry, Vol.9. Web: http://qix.sagepub.com/cgi/reprint/9/6/859 adresinden 8 Ocak 2007'de alınmıştır.

Yazarı Belli Olmayan

İnternet: Fromcharactertopersonality. (1999, Dec). APA Monitor, 30 (11). Web: http://www.apa.org/monitor/dec99/ss9.html 22 Ağustos 2000'de alınmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.Telif Hakkı Devir Sözleşmesi


Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı Ankara Tel: (312) 425 76 75 Faks : (312) 425 34 10 E-posta:sanatvetasarim@gazi.edu.tr
Tasarım: Doç. Özden Pektaş Turgut - Uygulama: Arş. Gör. Zeynep Pehlivan